Dane kontaktowe umożliwiające kupującemu komunikację ze sprzedawcą:

Adres siedziby Spółki:

Galeon sp. z o. o. Sp. k.,

ul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn,

Adres do korespondencji:

Galeon sp. z o. o. Sp. k.,

ul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn

Numer telefonu:

735 386 033

Adres poczty elektronicznej:

shop@galeon.pl

Konto bankowe:

55 1910 1048 2268 9375 5104 0001

Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie sklepu internetowego

I Informacje ogólne

 

  1. Niniejszy Sklep internetowy dostępny pod adresem www.outlet.galeon.pl, prowadzony jest przez spółkę: Galeon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Straszynie wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000318057, o kapitale zakładowym 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wniesionym w całości, NIP 6040106819, Regon 220707120.
  2. Regulamin zawiera określone zasady, na jakich zawierane będą pomiędzy sprzedawcą a kupującym umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową sprzedawcy, działającą pod adresem  www.outlet.galeon.pl, jak również zasady świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej strony internetowej, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Galeon sp. z o. o. Sp. k. umieszczony jest na stronie internetowej www.outlet.galeon.pl w taki sposób, aby możliwe było jego pozyskanie przez kupującego, odtwarzanie i utrwalanie jego treści, w taki sposób aby mógł się z nim zapoznać przed zawarciem umowy.
  3. Regulamin stosuje się zarówno do konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumenta, jak i do przedsiębiorców korzystających ze sklepu Internetowego, chyba że konkretne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
  4. Warunki zawarcia umowy oraz wszelkie zapisy umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym  podlegają negocjacjom. W takim przypadku kupujący ma możliwość przed dokonaniem zamówienia w dostępnym na stronie sklepu internetowego formularzu negocjować w formie pisemnej poszczególne elementy zawieranej umowy, w tym również zapisy niniejszego regulaminu. Proponowane przez kupującego warunki umowy powinny być kierowane pocztą na adres siedziby sprzedającego, tj. ul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn.  Regulamin stosuje się w takim przypadku w całości w razie rezygnacji przez kupującego z możliwości zawarcia umowy w formie indywidualnych negocjacji lub stosuje się go w tej części, która nie uległa zmianie w wyniku prowadzonych przez strony negocjacji przed zawarciem przez strony umowy.
  5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, biorąc pod uwagę poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej sprzedawcy oraz osób trzecich.
  6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 

II Definicje

 

Pojęciom stosowanym w treści niniejszego regulaminu nadaje się niżej opisane znaczenie:

 

1.     Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

2.       Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

3.       Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z wyłączeniem przedsiębiorców na prawach konsumenta,

 

4.       Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów lub planująca dokonać zakupów w sklepie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w regulaminie, w tym również konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta i przedsiębiorca;

 

5.       Klient detaliczny czyli klient dokonujący zakupu towarów w sprzedaży detalicznej, w niewielkich ilościach;

 

6.       Klient hurtowy czyli klient dokonujący zakupu towarów w sprzedaży hurtowej, w dużych ilościach, najczęściej dokonujący zawarcia umowy sprzedaży w wyniku indywidualnych negocjacji;

 

7.       Sprzedawca czyli Spółka Galeon sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Straszynie przy ul. Starogardzkiej 22, kod pocztowy 83-010, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 220707120, o kapitale zakładowym 50.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), wniesionym w całości, NIP 6040106819, Regon 220707120;

 

8.       Sklep czyli sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.outlet.galeon.pl;

 

9.       Regulamin czyli niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

 

10.    Umowa zawarta na odległość czyli umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

 

11.    Umowa sprzedaży czyli umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta w przypadku konsumentów i przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku przedsiębiorców na warunkach określonych w regulaminie, za pośrednictwem sklepu;

 

12.    Zamówienie to oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, miejsce wydania rzeczy, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane kupującego;

 

13.    Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym w sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie za pośrednictwem konta, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i chronione Hasłem ustalanymi przez klienta. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

14.    Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych, ustalany przez Klienta w sposób indywidualny przy okazji rejestracji konta, gdzie sugerowana minimalna ilość pozycji to 8. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez klienta w każdym czasie w dowolnej częstotliwości. Kupujący ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Za wszelkie skutki ujawnienia hasła odpowiada wyłącznie klient, z wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia hasła klienta doszło z winy administratora.

 

15.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta;

 

16.    Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym rodzaju dostawy, rodzaju płatności; miejsca wydania rzeczy, danych kupującego;

 

17.    Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez klienta pod wskazany przez niego adres do odbioru;

 

18.    Dzień roboczy – jeden dzień w okresie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

19.    Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu klientowi przez sprzedawcę, za pośrednictwem dostawcy, towaru wybranego w zamówieniu;

 

20.    Dostawca – podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów;

 

21.    Produkt/Towar – dostępna w sklepie rzecz ruchoma, co do której sprzedawca zamieścił w sklepie informację o możliwości jej zakupu;

 

22.    Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

 

23.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014, poz. 827 z późn. zm.);

 

24.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 

 

III Zasady korzystania ze Sklepu

 

1.       Ceny wszystkich umieszczonych w sklepie internetowym towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.

 

2.       Ceny umieszczonych w sklepie internetowym towarów oraz ich opisy stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dopiero z chwilą potwierdzenia przez sprzedającego przyjęcia do realizacji zamówienia kupującego, ceny nabywają charakteru wiążącego na potrzeby konkretnej umowy sprzedaży.

 

3.       Do złożenia zamówienia w sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.

 

4.       Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci internetowej, które umożliwia przeglądanie stron internetowych i poprawne wypełnianie formularzy. Sprzedający umożliwia kupującemu korzystającemu z systemu i składającemu zamówienie poprawność́ działania sklepu w najnowszych wersjach przeglądarek: Chrome i FireFox. Używanie oprogramowania firm trzecich, które mają wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie zasobów sklepu. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu zaleca się w takim wypadku je wyłączyć.

 

5.       Możliwe jest wyświetlanie zasobów sklepu i korzystanie z jego funkcjonalności na komputerach stacjonarnych, jak i również na urządzeniach mobilnych.

 

 

 

IV Zawieranie Umowy sprzedaży i jej warunki

 

1.       Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych każdorazowo przez klienta drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się do założonego wcześniej konta, albo bez logowania do Konta, ale po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

2.       Klient przy zakładaniu Konta lub w przypadku dokonywania zakupu bez logowania do konta zobowiązany jest podać prawidłowe dane, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty e – mailowej.

 

3.       Klient może składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

4.       Klient w celu zamówienia towarów powinien dodać każdy z nich do koszyka. Przejście do koszyka następuje poprzez wybranie przycisku „Koszyk”, który uruchamia stronę wyświetlającą wszystkie produkty, które znajdują się w koszyku.

 

5.       Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności liczbę sztuk zamawianych towarów.

 

6.       Po dodaniu towarów do koszyka klient ma możliwość zmiany ich ilości poprzez dokonanie zmian w tym zakresie w koszyku.

 

7.       Po weryfikacji koszyka można zamówić towary w nim się znajdujące przechodząc dalej w formularzu zamówienia. Na tym etapie klient, jeżeli nie jest jeszcze zalogowany na swoje konto, powinien się na nie zalogować. Następnie należy dokonać wyboru w zakresie sposobu dostawy i płatności. Jeżeli klient nie posiada konta i nie chce go założyć, wtenczas w celu realizacji zamówienia musi podać niezbędne dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e – mail, a także wskazuje adres rozliczeniowy i do dostawy. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia lub podania nazwy firmy. Po wpisaniu danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności należy przejść dalej w formularzu zamówienia.

 

8.       Dodane do koszyka towary wraz z podaniem ich ilości, cen, ewentualnych cech, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów skierowane do klienta przez sprzedawcę. Kupujący z chwilą dokonania zamówienia składa sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Sprzedawca wysyła do kupującego wiadomość e-mail na adres wskazany w formularzu zamówienia z potwierdzeniem otrzymania oferty od kupującego, w której poinformuje kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty kupującego. Z chwilą otrzymania przez kupującego od sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez kupującego.

 

9.       Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu, przesłanie stosownej informacji na adres e–mailowy klienta podany przy składaniu zamówienia.

 

 

 

V Sposób i termin płatności

 

1.       Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem płatności online (wkrótce dostępne) lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu:

 

Konto: SANTANDER BANK POLSKA S.A.

SWIFT: WBKPPLPP

 

NR RACHUNKÓW:

PLN 55 1910 1048 2268 9375 5104 0001

w tytule przelewu proszę wpisać nr zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego

 

2.      Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest (wkrótce dostępne).

 

3.       W celu realizacji zamówienia przez sprzedawcę, klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówione towary za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

 

VI Sposób i termin dostawy

 

1.       Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany przez klienta w formularzu zamówienia. W przypadku wysyłki zagranicznej może się ona odbyć tylko  po indywidualnych uzgodnieniach ze sprzedającym i może wydłużyć czas realizację zamówienia. Sprzedaż zagraniczna wysyłkowa na terytorium UE jest prowadzona  jedynie dla podmiotów będących czynnymi podatnikami VAT-UE po wcześniejszej weryfikacji ich aktualnego statusu. Nie prowadzimy sprzedaży zagranicznej na terytorium UE dla klientów prywatnych.

 

2.       Czas wysyłki towarów podany jest do każdego z wkładanych do koszyka towarów z osobna i wynosi maksymalnie 5 dni robocze od dnia złożenia przez klienta zamówienia od zaksięgowania przez sprzedawcę wpłaty – w przypadku wyboru pozostałych opcji płatności. W razie zamówienia kilku towarów, których czas wysyłki podany dla każdego z towarów z osobna jest różny, wówczas czas wysyłki wszystkich towarów z danego zamówienia jest tożsamy z czasem wysyłki towaru z najdłuższym terminem. W przypadku braku możliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

  1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem podmiotów trzecich trudniących się zawodowo realizacją usług w tym zakresie. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:

Przesyłka kurierska

Przesyłka paczkomatowa

Przesyłka paletowa

 

4.       Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru (po wcześniejszym umówieniu terminu ze sprzedającym, ponieważ towar jest składowany w jednym z dwóch magazynów sklepu w Wiślince (większość towarów) i Straszynie (sporadyczne indeksy) a nasz sklep nie ma oddziału oraz punktu obsługi klienta stacjonarnego pod adresem: ul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn lub ul. Fosfogipsowa 2 83-011 Wiślinka. W takim wypadku klient nie ponosi  dodatkowych kosztów dostawy zamówionych towarów.

 

5.       Koszty związane z dostawą towarów ponosi kupujący. Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą przed złożeniem przez klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

 

6.       Klient otrzyma zakupiony towar w terminie będącym sumą czasu skompletowania zamówienia przez sprzedającego oraz czasu dostawy, przy czym czas dostawy zależy od wybranej przez klienta opcji dostawy – od 2 do 7 dni roboczych liczonych od nadania.

 

7.       Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne opóźnienia dostawy z winy przewoźnika.

 

8.       Zamówienie dokumentowane jest fakturą VAT, zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
W przypadku klientów (osoby prywatne), którzy nie podali nr NIP podczas rejestracji lub w trakcie składania zamówienia, zostanie wystawiona faktura imienna i przesłana na adres mailowy podany w formularzu zamówienia. Warunkiem otrzymania faktury VAT jest podanie nr NIP w odpowiednim miejscu w formularzu zamówienia podczas składania zamówienia. Nie ma możliwości późniejszej zmiany faktury imiennej na fakturę VAT jeśli klient nie podał nr NIP podczas składania zamówienia.

 

9.       Kupujący ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki przy jego dostarczeniu, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia przez klienta nieprawidłowości lub uszkodzeń sprzedawca informuje o obowiązku sporządzenie protokołu szkody.

 

 

 

VII Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

1.       Kupujący będący konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w tym zarówno klient detaliczny, jak i klient hurtowy, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sprzedawcą, bez podania przyczyn, w czasie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez kupującego, inna niż dostawca, weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy sprzedaży jest wiele rzeczy, które zostały zamówione w jednym zamówieniu, a są dostarczane osobno w różnych terminach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia wskazana przez kupującego, inna niż dostawca, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 

2.       W razie skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, kupujący powinien poinformować o tym sprzedającego, składając w terminie wskazanym w punkcie 1 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Oświadczenie może zostać wysłane przez kupującego:

 

a.       pocztą tradycyjną na adres:  Galeon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn,

 

b.       drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy sprzedawcy: shop@galeon.pl

 

3.       Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Złożone oświadczenia po terminie nie wywołuje skutków prawnych. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

 

4.       W przypadku złożenia przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, sprzedawca niezwłocznie prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

5.       W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego od umowy sprzedaży, sprzedawca zwraca klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę). Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez sprzedawcę oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 

6.       Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.       Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania zakupionych towarów, względem których złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, do sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ma obowiązek w taki sposób zapakować zwracane towary, aby zabezpieczone były przed uszkodzeniami w trakcie transportu.

 

8.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

9.       Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

10.    Jeśli zwrócony przez kupującego towar jest niekompletny, uszkodzony, nosi ślady użytkowania lub montażu, wykraczające poza zwykłe zarządzanie tą rzeczą, bądź posiadały zastosowaną przez producenta plombę, która uległa uszkodzeniu lub zerwaniu, sprzedawca zastrzega sobie w tej sytuacji prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

 

11.    Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży:

 

a.       w której cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

b.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym towar cięty na wymiar;

 

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

d.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

e.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

f.        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy outletowe.

 

12.    Zawierając umowę konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania towaru.

 

13.    W przypadku zamówień (przesyłek) zagranicznych zwrot jest możliwy zgodnie z pkt. 2 jednak z zastrzeżeniem poniesienia całkowitych kosztów wysyłki do zamawiającego.

 

 

 

VIII Reklamacje

 

1.       Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec klienta, z tytułu niezgodności produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami regulaminu.

 

2.       Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

 

3.       Zgodnie z art. 558 § 1 i art. 556 (4) w zw. z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego kodeksu cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez przedsiębiorcę i przedsiębiorcę na prawach konsumenta zostaje wyłączona.

 

4.       Z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec kupującego na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

 

5.       W przypadku zawarcia umowy sprzedaży z konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na ten podmiot. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego albo sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 

6.       Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 

7.       Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

8.       W przypadku skierowania reklamacji do sprzedającego, kupujący powinien przesłać informacje w tym zakresie:

 

1.       drogą pocztową na adres Galeon sp. z o. o. Sp. k. ul. Starogardzka 22, 83-010 Straszyn

 

2.       drogą elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy sprzedawcy: shop@galeon.pl

 

9.       W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać dane klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, w tym wadę, jaką zdaniem klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych zgłaszającego. Brak podania wskazanych kwestii nie ma wpływu na skuteczność reklamacji, ale może usprawnić jej proces.

 

10.    Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

 

a.       żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

 

b.       żądania usunięcia wady

 

c.       oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

 

d.       oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

11.    W razie bezskutecznego upływu terminu na ustosunkowanie się w przypadku konsumenta, przyjmuje się, że sprzedający uznał za uzasadnione jego żądanie lub oświadczenie.

 

12.    Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając przy tym z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod wskazanym adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR w zakresie internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

13.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

 

14.    Informujemy, że klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:

a.       wrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b.       zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c.       uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 

IX Dodatkowe usługi elektroniczne

 

1.       Sprzedawca bezpłatnie świadczy na rzecz klientów 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę usługi dodatkowe polegające na prowadzeniu konta.

 

2.       Usługa prowadzenia konta klienta dostępna jest dopiero po uprzednim dokonaniu rejestracji klienta i założeniu dla niego konta, Polega na udostępnieniu klientowi w ramach strony internetowej sklepu panelu, który umożliwia klientowi w szczególności możliwość śledzenia stanu realizacji zamówień, historii zamówień już zrealizowanych na danym koncie i zarządzania danymi, podanymi przez klienta przy rejestracji.

 

3.       Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

 

4.       Klient może w dowolnej chwili zrezygnować z prowadzenia konta poprzez skontaktowanie się ze sprzedawcą i poinformowanie go o rezygnacji.

 

 

 

X Ochrona danych osobowych

 

1.       Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności sklepu, dostępnego na stronie  https://outlet.galeon.pl/pl/content/2-polityka-prywatnosci

 

 

 

XI Postanowienia końcowe

 

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta.

 

2.       Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są w języku polskim.

 

3.       Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący regulamin.

 

4.       Sprzedawca dokonywał będzie w regulaminie zmian i wprowadzał je w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, administrator poinformuje o tym niezwłocznie klientów poprzez publikację jednolitego tekstu regulaminu na stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

5.       W wypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

6.       Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni. Zmieniony regulamin wiąże klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego powiadomienia.

 

7.       Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 

8.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024.